998 (66) 233 38 73 info@sies.uz
QABUL-2019

“Bank ishi” ta’lim yo‘nalishiga kamida besh yil ish stajiga ega bo‘lgan sirtqi ta’lim shakliga o‘qishga kirishga ishtiyoqi bo‘lgan fuqarolar bilan quyidagi savollar bo‘yicha sinov-suhbat o‘tkaziladi.

 

 1. Banklarning yuzaga kelishi sabablari.
 2. O‘zbekiston Respublikasida xususiy banklar tushunchasi va ularning o‘ziga xos xususiyatlari.
 3. Banklar, bank tizimi va uning rivojlanish bosqichlari.
 4. Valyuta munosabatlari va rivojlanish boskichlari
 5. Pulning kelib chiqish sabablari, moxiyati va zarurligini asoslang.
 6. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining vazifalari va funksiyalari
 7. Valyuta tizimi: moxiyati, evolyutsion rivojlanishi
 8. Bozor iqtisodiyoti sharoitida pulning muximligi nimada.
 9. Tijorat banklari funksiyalari va tamoyillari.
 10. Valyuta kursi va uni valyuta operatsiyalarida ishlatish.
 11. Pulningfunksiyalariga ta’rif bering.
 12. Tijorat banklari va ularning tashkiliy tuzilishi.
 13. Valyuta arbitraji vafaoliyatkursatishshartlari.
 14. SDR «Maxsus qarz olish huquqi» (SDR) qachon va qaysi fond tomonidan qo‘llanila boshlandi.
 15. Mikromoliyaviy xizmatlar va ularning huquqiy asoslari.
 16. Kredit uyushmalari, lombard tashkilotlari va mikrokredit tashkilotlarining tarkibi va vazifalari.
 17. Kapital va kredit harakati balanslari, ularning farqlari.
 18. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida nobank tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish va mustahkamlashning zarurligi.
 19. Valyuta cheklovi va uni O‘zbekiston Respublikasida qo‘llanish shakllari.
 20. Pul turlarini tasniflang.
 21. Tijorat banklari faoliyatini tashkil etish, qo‘shish, vasiylik va tugatishning huquqiy asoslari.
 22. Milliy valyuta tizimi va uni Jaxon valyuta tizimi bilan alokasi.
 23. Tijorat banklarini ochish uchun ustav fondining minimal miqdori va uning ahamiyati.
 24. Valyuta bozori va uning xususiyatlari.
 25. Oltin tangalarning haqikiy pullar deb atalishiga sabab nimada?
 26. Tijorat banklarining ustav fondini shakllantirish manbalari.
 27. Qog‘oz pullar qachon va qayerda paydo bo‘lgan?
 28. Banklarning passiv operatsiyalari, ularning turlari.
 29. Qog‘oz pullar nima uchun tabiatiga ko‘ra qadrsizlanishga,  ya’ni inflyatsiyaga moyil bo‘ladi?
 30. Tijorat banklarining resurslari, ularning tarkibi va tavsifi.
 31. To‘lov balansi va uni tuzilishi.
 32. Kredit pullarni sanab o‘ting.
 33. Banklarning resurs bazasini ko‘paytirish yo‘llari.
 34. Jaxon valyuta tizimi va uni boshqa valyuta tizimlariga ta’siri.
 35. Elektron pullar haqida tushuncha bering.
 36. Tijorat banklarining o‘z mablag‘lari va ularning tarkibi.
 37. Pul emissiyasi deb nimaga aytiladi va u bilan kim shugullanadi?
 38. Tijorat bankining kapitali va uning tarkibi.
 39. Regional valyuta tizimi va uni o‘ziga xos bulgan elementlari.
 40. Muomalaga qancha pul talab qilinadi.
 41. Bank kapitali va uning samaradorligini oshirish yo‘llari.
 42. Xalkaro hisob-pul birliklari va uni paydo bulish shartlari va faoliyati tartibi.
 43. Pul aylanish tezligi deb nimaga aytiladi.
 44. Bank faoliyatida depozit operatsiyalarining ahamiyati.
 45. To‘lov balansi, uni asosi va boshqarish yo‘llari.
 46. Pul massasi deb nimaga aytiladi?
 47. Depozit operatsiyalarining turlari va ularning o‘ziga xos jihatlari.
 48. Valyuta siyosati va uni milliy mamalakatlari itisodiyotiga ta’siri.
 49. Pul agregatlari deb nimaga aytiladi.
 50. Aholi omonatlarini kafolatlashning huquqiy asoslari.
 51. Valyuta kurslari va unga ta’sir kiluvchi omillar.
 52. O‘zbekistonda kaysi pul agregatlaridan foydalaniladi.
 53. Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi.
 54. Pul muomalasini tartibga solishda kanday asosiy mexanizmlardan foydalaniladi.
 55. Bank aktivlarining sifati darajasi va ularni balansda joylashishi.
 56. O‘zgaruvchan valyuta kurslari va ularni boshqarish.
 57. Aholi qo‘lidagi naqd pullarni qanday yo‘llar bilan tartibga solish mumkin.
 58. Qimmatli qog‘ozlar tushunchasi va uning turlari.
 59. Naqd pulsiz  hisob-kitoblar nakd pul muomalasiga nisbatan kanday afzalliklarga ega.
 60. Mijozlarning kreditga layoqatlilik tushunchasi va uning tahlili.
 61. Devalvatsiya va revalvatsiya: ularning farqi va o‘xshashlik tomonlari,  pul tizimiga ta’siri.
 62. Bankirlarning o‘tmishdagi kasbdoshlari bo‘lmish sarroflar qanday ishlarni amalga oshirganlar.
 63. Plastik kartochkalar bilan bog‘liq hisob-kitoblar.
 64. O‘zbekistonda joriy etilgan to‘lov tizimning afzalliklari nimalardan iborat.
 65. Tijorat banklarining trast operatsiyalari.
 66. Metal tangalar muomalada bulgan pul tizimida tangalar necha xil metallardan zarb kilingan.
 67. Tijorat banklarining faktoring operatsiyalari.
 68. Tijorat banklarining masofadan xizmat ko‘rsatish xizmatlari.
 69. Inflyatsiya so‘zi qanday ma’noni anglatadi va inflyatsiya sharoitida nimalar ro‘y beradi.
 70. Tijorat banklarining forfeyting operatsiyalari.
 71. Valyuta dilingi tushunchasi.
 72. Tijorat banklarining kassa operatsiyalari.
 73. Valyuta zaxiralarini diversifikatsiyalash vazifalari.
 74. Kreditningkandayshakllaridanamaliyotda ko‘llaniladi.
 75. Tijorat banklarining lizing operatsiyalari.
 76. Nobank kredit tashkilotlarini qanday shakllari mavjud.
 77. Mikrokredit tashkilotlari va ularning faoliyati asoslari.
 78. Lombardlar va ularning faoliyati.
 79. Bank inqirozi tushunchasi va uning tasnifi.
 80. Pul islohotlari va ularni qo‘llash usullari.
 81. Monetar siyosat va uning usullari.
 82. Qayta moliyalash stavkasi va uning ahamiyati.
 83. Tijorat banklarining tashkiliy tuzilmasi.
 84. Markaziy bank tomonidan iqtisodiyotni pul-kredit vositalari orqali tartibga solish.
 85. O‘zbekistonda muomalada bo‘lgan banknotlar va tangalar, ularning o‘ziga xos xususiyatlari.
 86. Aholi pul jamg‘armalarining turlari va ularga banklarga jalb qilishni kengaytirish yo‘llari.
 87. Fuqarolarning banklardagi omonatlarini kafolatlash fondi va uning faoliyati.
 88. O‘zbekistonda majburiy zahira me’yorlari va uning pul massasiga ta’siri tahlili.
 89. O‘zbekistonda mikroqarzlar va ularning huquqiy asoslari.
 90. O‘zbekiston Respublikasi kredit tizimi barqarorligini ta’minlash yo‘llari.
 91. O‘zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblarning shakllari.
 92. Bank aktivlarning sifat jihatidan tasniflanishi.
 93. Kreditning turlari, shakllari va funksiyalari.
 94. Kredit bahosi tushunchasi va uning turlari.
 95. Valyuta tushunchasi va uning turlari.
 96. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan pul islohotlari.
 97. Ochiq bozor operatsiyalari.
 98. Kreditlarni tasniflashning ahamiyati nimada.
 99. Kredit portfeli diversifikatsiyasi va uning ahamiyati.
 100.   Iqtisodiyotda banklarning egallagan o‘rni.

 

Yuqorida ko‘rsatilgan savollar yuzasidan o‘tkazilgan suhbat jarayonida olish mumkin bo‘lgan maksimal ball miqdori (0 balldan 100 ballgacha) mezonda tashkil etib, baholash yaxlitlangan holda butun sonlarda ifodalanadi.

         Nazariy savolga javob to‘g‘ri va to‘liq yoritilsa, mutaxassisligi buyicha ijodiy kobiliyati, shuningdek ilmiy va ilmiy-texnik axborot bilan mustakil ishlash, tizimli mustakil tahlil qilish, xulosalar chikarish va natijalarini hayotga tadbiq etilishi bo‘yicha mustaqil, ijodiy fikrlar mavjud bo‘lsa o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 86-100 ballni tashkil etadi. 

         Nazariy savolga to‘g‘ri javob berilsa, qo‘yilgan savollar mazmunan yoritilib, mohiyati ochib berilgan bo‘lsa, javobda abituriyentning mustaqil mushohada yuritish qobiliyati sezilsa o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 71-85 ballni tashkil etadi .

         Nazariy savolga asosan to‘g‘ri javob berilsa, biroq qo‘yilgan masalaning mohiyati, mazmuni, natijalari yuzaki yoritilsa, fikr-mushohada bayonida tarqoqlik kuzatilsa, o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 56-70 ballni tashkil etadi.

         Nazariy savolga javoblar noto‘g‘ri berilsa yoki umuman javob berilmasa o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 0-55 ballni tashkil etadi.

 

 

Adabiyotlar ruyxati

1.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, O‘zbekiston, 2014 yil.

2. «O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki to‘g‘risida» gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni – http://www.lex.uz.

3. «Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida» gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni http://www.lex.uz.;

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida» gi PF-4947-sonli Farmoni http://www.lex.uz.;

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 sentyabrdagi “Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3270-sonli Qarori http://www.lex.uz.;

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining  2017 yil 13 sentyabrdagi «Pul-kredit siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi PQ-3272-sonli Qarori  http://www.lex.uz.;

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining  2017 yil 8 sentyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasida ma’muriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida» gi PF-5185-sonli Farmoni  http://www.lex.uz.;

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-sonli qarori http://www.lex.uz.;

9. I.A.Karimov “Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralar”. T.: O‘zbekiston 2009

10.“Bank tizimining moliyaviy barqarorligini yanada oshirish va investitsiyaviy faolligini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi №PQ-1317 sonli Qarori. 06.04.2010 y.

11.Abdullayeva Sh.A. «Pul, kredit va banklar» T. «Moliya» 2000 y.

12.Abdullayeva Sh.A. «Bank ishi» T. «Moliya» 2008 y.

13.Abdullayeva Sh.A. «Bank risklari»,  T. «Moliya» 2002 y.

14. Abdullayeva Sh.Z. “Bank ishi” o‘quv qo‘llanma T. “Iqtisod-Moliya” 2010.-341b.

15. Abdullayeva Sh.Z., Omonov A.A. “Tijorat banklari kapitali va uni boshqarish”. O‘quv qo‘llanma./ –T.: “Iqtisod-Moliya” 2006.-120b.

16.Aymuhamuhamedova N.I.Xalqaro bank ishi.-Toshkent,Toshkent,2010.

17.Burxanov A., Ruzmetov Q. “Ilmiy ijodiyot metodologiyasi”. O‘quv qo‘llanma. T. 2006

18.Mullajonov F. “O‘zbekiston Respublikasi bank tizimi”, T.: 2011 yil

19.Rashidov O.Yu., Toymuhamedov I.R. “Pul, kredit va banklar”. Darslik.

20.R.R.Tojiyev “Xalqaro valyuta va kredit munosabatlari”.T.2009y.

21.R.G. Olxova. Bankovskoye delo.Uchebnoye posobiye. M. KNORUS.2008.

22.V.N.Kursov,G.A.Yakovlev. Buxgalterskiy uchet v kommercheskom banke. Uchebnoye posobiye.M.INFRA-M.2008g.

23. Qoraliyev T.M.Qodirov E.T.Muhamedjanov K.A. Xorijiy mamlakatlarda bank ishi.O‘quv qo‘llanma.Toshkent-2012

24.O.Iminov va boshq. Bank ishonchli hamkor.T.Akademiya,2005 y.

25. Karlibayeva R.X. Investitsiyalarni tashkil etish va moliya lashtirish. T.: Cho’lpon nomidagi nashr., 2011y.

26. A.Nurullayev “Mutaxassislikka kirish” fanidan mustaqil ishlar majmui. O‘quv qo‘llanma. T.2005

28.S.V.Galitskaya. Dengi kredit i banki. M. EKSMO 2006 g.

29.O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining me’yoriy hujjatlari:

Qo‘shimcha adabiyotlar va internet saytlari

1.«Bank axborotnomasi 2019 y. yil aprel – dekabr sonlari

2.«Bankovskiy vestnik» 2019 yil yanvar –iyun sonlari

3.«Bozor, pul va kredit» 2017y.\2019 yanvar – dekabr sonlari

                                 Internet  saytlari

1. Axborot ta’lim tarmog‘i / http://ziyonet.uz/

2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining ta’lim portali/ http://edu.uz/

3. Masofaviy ta’lim va kitoblar/ http://e-ilm.uz/  

4. Posledniye novosti po razvitiyu IKT v O‘zbekistane// http://uzinfocom.uz/

mf5. Jurnal ekonomicheskoye obozreniye// http://rewiev.uz//

5. O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi /http://mf.uz/

6. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi / http://soliq.uz/

7. Veb sayt yaratish / http://site.uz/