998 (66) 233 38 73 info@sies.uz
QABUL-2019

1. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida buxgalteriya hisobining xo‘jalikni yuritish va boshqarishda tutgan o‘rni

2. Buxgalteriya xodimlari etikasi.

3. O‘zbekiston respublikasida buxgalteriya hisobini isloh qilishning asosiy yo‘nalishlari.

4. Buxgalteriya hisobini tashkil qilish bo‘yicha umumdavlat va korxonalar siyosatining asosiy jihatlari.

5. Xo‘jalik hisobining turlari, mohiyati va farqli jihatlari

6.Buxgalteriya moliyaviy hisobining mohiyati va farqli jihatlari

7.Buxgalteriya boshqaruv hisobi mohiyati va farqli jihatlari

8.Operativ hisobning mohiyati va farqli jihatlari

9. Statistika hisobining mohiyati va farqli jihatlari

10. Buxgalteriya hisobi nazariyasi fanining boshqa iqtisodiy fanlar bilan o‘zaro bog‘liqligi.

11.Buxgalteriya hisobining sub’ektlari.

12.Buxgalteriya hisobining ob’ektlari va ularning tarmoqlar xususiyati va mulkchilikning shakllariga bog‘liqligi.

13.Buxgalteriya hisobining metodi va tadqiqot usullari.

14.Buxgalteriya hisobining fundamental tamoyillari va ularni qo‘llash

15. Buxgalteriya hisobining metodologik tamoyillari va ularni qo‘llash

16.Buxgalteriya hisobining sifat tamoyillari va ularni qo‘llash asosiy tamoyillari.

17.Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida buxgalteriya hisobining maqsadi, vazifalari va sohadagi islohotlar.

18.Balansning mohiyati, ahamiyati va tarkibiy tuzilishi

19.Korxonalar mablag‘larining tasnifi va tavsifi

20.Korxonalar mablag‘larini tashkil topish manbalari.

21.Xo‘jalik faoliyatining tasnifi va tavsifi

22. Xo‘jalik jarayonlari va xo‘jalik muomalalari

23. Xo‘jalik muomalalari va ular ta’sirida balansda sodir bo‘ladigan o‘zgarishlar.

24. Balans moddalari bilan buxgalteriya schyotlari orasidagi o‘zaro bog‘liqlik.

25. O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar buxgalteriya balansi va xorijiy davlatlar korxonalari buxgalteriya balansi o‘xshashliklari hamda farqlari.

26. Buxgalteriya hisobi schyotlari tasnifi va tavsifi

27. Sintetik va analitik schetlar, ularning tuzilishi va o‘zaro bog‘liqligi.

28.Buxgalteriya hisobining schyotlar tizimi va uning ahamiyati.

29.Buxgalteriya hisobining schyotlari rejasi (21-son BHMS)

30.Schyotlarga ikki yoqlama yozuv va uning asoslanishi nazorat qilish xususiyatlari.

31.Joriy buxgalteriya hisobi ma’lumotlarini umumlashtirish tartibi

32.Baho va baholash tushunchalari, ularning buxgalteriya hisobida qo‘llanilishi

33. Baholash turlarining mohiyati va buxgalteriya hisobida qo‘llanilishi

34.Tannarx va va uni kalkulyatsiya qilish

35. Tannarx tarkibi va uni shakllantirish

35. Kalkulyatsiya turlari.

36.Xo‘jalik jarayonlarining asosiy ko‘rsatkichlari va ularning ahamiyati.

37.Xo‘jalik jarayonlari turlari va ularning mohiyati

38. Ta’minot jarayonining hisobi.

39. Tovar-moddiy zahiralarni baholash usullari

40. Transport-tayyorlov harajatlari  va ularni taqsimlash usullari.

41. Ishlab chiqarish jarayonining hisobi.

42.Kalkulyatsiya schetlarining ishlab chiqarilayotgan mahsulot, bajarilayotgan ish va xizmatlar tannarxini aniqlashdagi o‘rni.

43.Ishlab chiqarish jarayoni sintetik va analitik hisobini tashkil etish.

44.Ishlab chiqarilgan mahsulotlar haqiqiy tannarxini aniqlash va ularning ombor hisobi.

45.Sotish jarayonining hisobi.

46.Sotishdan olingan daromadlarni tan olish va hisobi

47. Sotish jarayoni harajatlari.

48.Davr harajatlari hisobi.

49. Hujjatlar va hujjatlashtirish, ularning mohiyati va tasnifi

50. Buxgalteriya hisobida hujjatlarning roli va ahamiyati.

51. Xo‘jalik muomalalarini dastlabki va yig‘ma hujjatlashtirish tartibi.

52. Korxonalarda hujjatlarning aylanishini tashkil etish.

 53. Inventarizatsiya to‘g‘risida tushuncha, uning ahamiyati va turlari.

54. Xo‘jalik sub’ektlarida inventarizatsiya o‘tkazishni tashkil qilish tartibi.

55.Inventarizatsiya natijalarini rasmiylashtirish va buxgalteriya hisobi schyotlarida aks ettirilishi.

56. Hisob registrlarining mohiyati, tasnifi va tavsifi.

57.Buxgalteriya hisobining shakllari, ularning mohiyati va tarixiy rivojlanishi.

58. Buxgalteriya hisobining jurnal-order shakli

59. Buxgalteriya hisobining memorial-order shakli

60. Buxgalteriya hisobining Bosh jurnal shakli

61. Buxgalteriya hisobining informatsion texnologiyalarga asoslangan shakli.

62. Buxgalteriya hisobining ixchamlashtirilgan shakli

63.Buxgalteriya hisobotining  mohiyati va ahamiyati.

64. Buxgalteriya (moliyaviy) hisobotining tarkibiy tuzilishi.

65. Moliyaviy hisobotni tuzish

66. Buxgalteriya balansini tuzish tartibi

67. Moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobot va uni tuzish tartibi

68. Pul oqimlari to‘g‘risidagi hisobot va uni tuzish tartibi

69. Xususiy kapital to‘g‘risidagi hisobot va uni tuzish tartibi

70. Yig‘ma buxgalteriya hisoboti.

71.Moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etishning konseptual asoslari (BHMS asosida).

72. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari

73.Buxgalteriya hisobini tashkil qilish asoslari va ahamiyati.

74.O‘zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobini tashkil etish va yuritish bo‘yicha me’yoriy huquqiy asoslar.

75.Buxgalteriya hisobini tashkil qilish shakllari.

76.Kichik biznes korxonalarida buxgalteriya hisobini  xalqaro va milliy standartlar asosida tashkil etish.

77. Korxona hisob siyosati 

78. Buxgalteriya hisobiga rahbarlik qilish.

79. Korxona buxgalteriyasida  ishni tashkil qilish.

80. Xo‘jalik sub’ektlarida bosh buxgalterning vazifalari, huquqlari va majburiyatlari.

 

 

 

BAXOLASH ME’ZONLARI

 

Yuqorida ko‘rsatilgan savollar yuzasidan o‘tkazilgan suhbat jarayonida olish mumkin bo‘lgan maksimal ball miqdori (0 balldan 100 ballgacha) mezonda tashkil etib, baholash yaxlitlangan holda butun sonlarda ifodalanadi.

Baho

Baxolash me’zoni

5 baho (86-100)

Nazariy savolga javob to‘g‘ri va to‘liq yoritilsa, mutaxassisligi buyicha ijodiy kobiliyati, shuningdek ilmiy va ilmiy-texnik axborot bilan mustakil ishlash, tizimli mustakil tahlil qilish, xulosalar chikarish va natijalarini hayotga tadbiq etilishi bo‘yicha mustaqil, ijodiy fikrlar mavjud bo‘lsa.

4 baho (71-85)

Nazariy savolga to‘g‘ri javob berilsa, qo‘yilgan savollar mazmunan yoritilib, mohiyati ochib berilgan bo‘lsa, javobda abituriyentning mustaqil mushohada yuritish qobiliyati sezilsa

3 baho (55-70)

Nazariy savolga asosan to‘g‘ri javob berilsa, biroq qo‘yilgan masalaning mohiyati, mazmuni, natijalari yuzaki yoritilsa, fikr-mushohada bayonida tarqoqlik kuzatilsa

2 baho (0-54)

Nazariy savolga javoblar noto‘g‘ri berilsa yoki umuman javob berilmasa

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR

 

Asosiy adabiyotlar

 1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, O‘zbekiston, 2014.
 2. O‘zbekiston Respublikasining «Auditorlik faoliyati to‘g‘risida» gi Qonuni (2000 yil 26 may), Toshkent, 2000.
 3. O‘zbekiston Respublikasi qonuni «Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida» (yangi tahriri), 2016 yil 13 aprel.
 4.  O‘zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi. 2012 yil.
 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori «Auditorlik tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish hamda ular ko‘rsatayotgan xizmatlar sifati uchun javobgarlikni oshirish to‘g‘risida», PQ-615-son, 2007 yil 4 aprel
 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni "Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida" PF-4720-son, 2015 yil 24 aprel.
 7.  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori “Davlat ulushi bo‘lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini joriy etish to‘g‘risida», 207-son,  2015 yil 28 iyul.
 8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori «Auditorlik faoliyatini takomillashtirish va auditorlik tekshiruvlarining ahamiyatini oshirish to‘g‘risida», 365-son, 2000 yil 22 sentyabr
 9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Auditorlik faoliyatini takomillashtirish va auditorlik tekshiruvlarining ahamiyatini oshirish to‘g‘risida»gi 2000 yil 22 sentyabrdagi 365-son qaroriga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida. 99-son, 2007 yil 17 may
 10.  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993 yil 3 maydagi «Moliyaviy nazoratni mustahkamlash va xo‘jalik hayotiga moliyaviy nazoratning auditorlik shakllarini joriy etish to‘g‘risida» gi Qarori (198-son).
 11. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993 yil 17 iyundagi «Auditorlar va auditorlik xizmatlarini davlat ro‘yxatiga olish to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash to‘g‘risida» gi Qarori (293-son).
 12. «Mahsulot (ish, xizmat) lar tannarxiga kiritiladigan, mahsulot (ish, xizmat) larni ishlab chiqarish va sotishga doir harajatlar tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida» Nizom, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5-fevraldagi Qarori (54-son). Nizomga o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar O‘zR V.Mning 2003 yil 15 oktyabridagi 444 - sonli qarori
 13. O‘zbekiston Respublikasi Davlat mulkini boshqarish davlat qo‘mitasi, Moliya vazirligining Qarori «Ustav kapitalida davlat aksiyalari paketi (ulushlari) 50 foizdan ortiq bo‘lgan korxonalarda tashqi auditni o‘tkazadigan auditorlik tashkilotlari ro‘yxatiga auditorlik tashkilotlarini kiritish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida», 28-son, 2007 yil 12 fevral.
 14. Vazirlar Mahkamasining Qarori. «Korxonalarda ichki audit xizmati to‘g‘risida Nizom», 215 – son, 2007 yil 16 oktyabr.
 15. «Auditor malaka sertifikatini berish tartibi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida» gi O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2007 yil 15 iyundagi 65-sonli buyrug‘i
 16. Moliyaviy audit andozalari. Soliqlar va bojxona xabarlari, 1997 yil 36-51 va 1998 yil, 1-35 sonlar.

17. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi. -“ Xalq so‘zi”, 2017 yil 16 yanvar.

18.Do‘stmurodov R.D.  Audit asoslari. Darslik.  «O‘ME» DIN.  T-2003

19.Ibragimov A. va boshqalar. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. –T.: Iqtisod-moliya, 2008. -440b.

20.Urazov K.B. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. – Samarkand, 2014

21.Urazov K.B. Buxgalteriya hisobi va audit. O‘quv qo‘llanma. T.: O‘qituvchi, 2004. – 448 b.

Qo‘shimcha adabiyotlar

 

1. Arnes E.A., Lobbek Dj.K. Audit. Perevod s angliyskogo. Glavniy redaktor serii professor Ya.V. Sokolov, M.: Finansi i statistika, 1995, 250 s.

2.Andreev V.D. Prakticheskiy audit. Spravochnoye posobiye. M.: Ekonomika,1994,366s.

3.Audit: Uchebnik dlya vuzov. V.I. Podolskiy, G.B. Polyak, A.A. Savin, L.V. Sotnikov. Pod redaksiyey professora V.I. Podolskogo. M.: Audit, YUNITI, 1997, 432 s.

4.Barishnikov A.P. Organizatsiya i metodika obshego audita. M.: Informatsionno-izdatelskiy dom «Filin’», 1995, 448 s.

5. Sotivoldiyev A. Zamonaviy buxgalteriya hisobi. Darslik. –T.: O‘zR B va AMA , 2005. -492 b.

6.Ochilov I.K. va boshqalar. Moliyaviy hisob. O‘quv qo‘llanma –T.: TMI, 2007. -486 b.

7. Urazov K.B., Xudayberdiyev N. U. Annayev M.B. Moliyaviy hisob. – Samarkand, 2014

Sayt va elektron pochtalar

1.http:// www.iia.org.uk (The Institute of Internal Auditors-United Kingdom)

2.http:// www.iasc.org.uk (International Accounting Standards Committee)

3.http:// www.aicpa.org/index.htm (American Institute of Certified Public)

4.www.uza.us.apb (O‘MA turli sohalarga doir kundalik yangiliklari)

5.www.cer.uz  (Iqtisodiy izlanishlar markazi)

6.www.pravo.eastink.uz (Iqtisodiy qonunlar to‘plami)